OMAKASE

Sushi Restaurant

· $$
· 7.3 / 10
Sound Information
Avg
dB
No Data
No Data
No Data
No Data
5am - 11am
11am - 6pm
6pm - 10pm
10pm - 5am
Location Details
Comments
No Comments Yet